KẾ HOẠCH TUYỂN SINH NĂM HỌC 2022- 2023

Thứ sáu - 06/01/2023 15:25
PHÒNG GD& ĐT THANH OAI
TRƯỜNG MẦM NON TAM HƯNG B
Số: 42/KH-MNTHB

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
     Tam Hưng, ngày 10  tháng 5  năm 2022

KẾ HOẠCH
Tuyển sinh năm học 2022 - 2023
                 Căn cứ điều lệ trường Mầm non,
                Căn cứ Kế hoạch số 481/KH-GD ĐT ngày 9/5/2022 của phòng GD&ĐT về việc tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2022–2023 .
                 Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh giao cho Trường Mầm non Tam Hưng B năm học 2022 – 2023, Hội đồng tuyển sinh Trường Mầm non Tam Hưng B xây dựng kế hoạch tuyển sinh năm học 2022 – 2023 như sau:
A. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
          1. Mục đích:
          Thực hiện tuyển sinh đúng quy chế, đảm bảo chính xác, công bằng, khách quan, thuận lợi cho học sinh và cha mẹ học sinh, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong nhà trường, duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập trẻ mẫu giáo 5 tuổi.
          Tuyển sinh đúng tuyến được giao. Công khai kế hoạch tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh, thời gian tuyển sinh, phương thức tuyển sinh và trách nhiệm trong công tác tuyển sinh.
          2. Yêu cầu:
          - Điều tra chính xác số trẻ ở từng độ tuổi trên địa bàn tuyển sinh, đảm bảo đủ phòng học cho trẻ.
           - Nâng cao chất lượng công tác tuyển sinh, đảm bảo cơ sở vật chất ở các khu.
          - Đảm bảo cho trẻ được học 2 buổi/ngày.
 - Tuyên truyền, phổ biến, công khai các thông tin về tuyển sinh theo quy định. Không gây khó khăn, bức xúc cho các bậc phụ huynh.
 - Thực hiện nghiêm túc quy định về  thời gian tuyển sinh, hồ sơ tuyển sinh, độ tuổi, số lượng trẻ/lớp đúng quy định của Điều lệ trường mầm non.
- Đảm bảo công khai, công bằng về chỉ tiêu tuyển sinh, theo đúng tuyến tuyển sinh. Tạo điều kiện thuận lợi cho phụ huynh học sinh đăng ký thủ tục tuyển sinh ưu tiên tuyển sinh trẻ 5 tuổi vào học đảm bảo hoàn thành chương trình phổ cập trẻ 5 tuổi.

B. NỘI DUNG
         
          1. Phương thức tuyển sinh;
- Nhà trường thông báo công khai chỉ tiêu tuyển sinh trẻ Mầm non từng độ tuổi và tổ chức tiếp nhận trẻ trong độ tuổi trên địa bàn 2 thôn: Lê Dương, Văn Khê.( Thôn Văn Khê tiếp nhận trẻ của 2 thôn Văn Khê và Bùi Xá)
- Nhà trường phối hợp với UBND xã, trong công tác tổ chức tuyển sinh và tuyên truyền sâu rộng trong các thôn về chỉ tiêu tuyển sinh ở từng độ tuổi và thời gian tuyển sinh, tránh gây áp lực cho công tác tuyển sinh, để các bậc cha mẹ hiểu rõ, đưa trẻ đến trường theo đúng độ tuổi được nhập học. Trường hợp số trẻ đăng ký tại trường vượt quá khả năng tiếp nhận, nhà trường ưu tiên tiếp nhận trẻ 5 tuổi, trẻ thuộc tuyến tuyển sinh được giao. Để đảm bảo quyền lợi cho trẻ và tránh tình trạng lộn xộn trong công tác tuyển sinh.
- Số trẻ trên 1 lớp thực hiện theo quy định tại điều 13 điều lệ trường Mầm non. Trường hợp do số trẻ trên địa bàn đăng ký học vượt quá quy định tại điều 13, số trẻ trong mỗi nhóm lớp có thể tăng thêm nhưng phải đảm bảo được tỷ lệ số giáo viên/trẻ/lớp theo quy định tại điều này và diện tích sử dụng tối thiểu đạt 1,5m2/1 cháu.
2. Độ tuổi dự tuyển:
- Trẻ trong độ tuổi nhà trẻ, mẫu giáo hiện đang sinh sống cùng gia đình có hộ khẩu thường trú  hoặc tạm trú, lưu trú trên địa bàn thôn Lê dương, Văn Khê , Bùi Xá xã Tam Hưng.
- Trẻ sinh các năm:  2017, 2018, 2019,2020
3. Hồ sơ dự tuyển:
  - Phiếu đăng ký dự tuyển (Theo mẫu)
  - Bản sao giấy khai sinh hợp lệ. (Kèm theo bản chính để đối chiếu)
 - Bản Photo sổ hộ khẩu (không cần công chứng, kèm theo bản chính để đối chiếu) hoặc giấy hẹn đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu của công an huyện hoặc giấy xác nhận cư trú tại địa bàn của công an xã (kèm theo bản chính để đối chiếu).
- Bản photo CMND (CCCD) của cả bố và mẹ, kèm theo số điện thoại.
- Giấy chứng nhận hộ nghèo, cận nghèo.... (Nếu có)
      4. Thời gian tuyển sinh:
          - Đợt 1: Tuyển sinh trực tuyến:
  + Từ ngày 4/7/2022 đến hết ngày 6/7/2022.(TS trẻ 5 tuổi ), tuyển sinh đúng tuyến theo địa bàn được phân chia tuyển sinh.
 - Đợt 2: Tuyển sinh trực tiếp:
  + Từ ngày 13/7/2022 đến ngày 18/7/2022 tuyển học sinh đúng tuyến (được phân chia theo địa bàn tuyển sinh). Tuyển sinh đúng tuyến nếu không đủ chỉ tiêu thì ngày 19/7/2021 nhà truờng nộp báo cáo và lập tờ trình về phòng xin đề nghị tuyển sinh bổ sung)
5. Chỉ tiêu và địa bàn tuyển sinh.
* Chỉ tiêu tuyển mới:
- Trẻ sinh năm 2020 (độ tuổi Nhà trẻ):                63 cháu.
- Trẻ sinh năm 2019(Mẫu giáo 3 tuổi):                 8 cháu.
            - Trẻ sinh năm 2018 (Mẫu giáo 4 tuổi):      0 cháu.
            - Trẻ sinh năm 2017 (Mẫu giáo 5 tuổi):               0 cháu.
                                        Cộng:                            71 cháu.
* Số trẻ đang học tại trường:
            - Nhà trẻ:                         27 cháu.
            - Mẫu giáo 3 tuổi:            53 cháu.
            - Mẫu giáo 4 tuổi:            86 cháu.
            - Mẫu giáo 5 tuổi:            73 cháu.
                     Cộng:                   239 cháu.
  * Dự kiến sau tuyển sinh:
- Nhà trẻ:                         90 cháu.
            - Mẫu giáo 3 tuổi:            61 cháu.
            - Mẫu giáo 4 tuổi:            86 cháu.
            - Mẫu giáo 5 tuổi:            73 cháu.
                     Cộng:                   310 cháu.
* Địa bàn tuyển sinh:
- Khu Trung tâm Văn Khê: Tuyển sinh trẻ trong các độ tuổi thuộc địa bàn thôn,Văn Khê và Bùi Xá.
- Khu Lê Dương: Tuyển sinh trẻ trong các độ tuổi thuộc địa bàn thôn Lê Dương.
C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
I. Phân công trách nhiệm:
1. Ban giám hiệu:
- Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh: Xây dựng kế hoạch tuyển sinh, triển khai  kế hoạch đến hội đồng tuyển sinh và báo cáo lãnh đạo xã về kế hoạch tuyển sinh. Chỉ đạo giám sát công tác tuyển sinh đúng kế hoạch. Lập danh sách hội đồng tuyển sinh nộp về phòng GD&ĐT đúng lịch.
- Phó chủ tịch Hội đồng: Giúp cho chủ tịch hội đồng làm thông báo tuyên truyền kế hoạch tuyển sinh, làm các biểu mẫu trong hồ sơ tuyển sinh của trẻ và của nhà trường. Làm báo cáo kết quả tuyển sinh nộp về phòng theo đúng lịch .
Thư ký Hội đồng:  Theo dâi cËp nhËt sè liÖu tuyÓn sinh tõng ngµy, tõng ®é tuæi, tõng khu líp, b¸o c¸o kÕt qu¶ tuyÓn sinh cho chñ tÞch Héi ®ång tuyÓn sinh theo lÞch.
2. Phân công thành viên trong HĐTS tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh:
Để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh covid-19, đảm bảo phân công rõ ràng một bộ phận tiếp nhận hồ sơ và 1 bộ phần làm công tác phòng chống dịch covid-19. Đảm bảo đúng thông điệp 5K
- Tiếp nhận hồ sơ:
 Đ/c: Tào Thị Hằng, Nguyễn Thị  Hồng, Tào Thị Thuỷ. Tiếp nhận hồ sơ Khu Lê Dương
Đ/c: Đàm Thị Bích Lan, Đỗ Thị Thắm, Tào Thị Minh Ánh. Tiếp nhận hồ sơ khu Văn Khê
- Công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19:
Đồng chí Lê Hải Toàn
* Lưu ý: Khi tiếp nhận hồ sơ của học sinh yêu cầu giáo viên phải kiểm tra kỹ hồ sơ, đối chiếu sự trùng khớp các thông tin về cá nhân học sinh như: họ tên, ngày sinh, nơi sinh... trong giấy khai sinh và sổ hộ khẩu. Nếu thấy các thông tin đã trùng khớp, giáo viên tiếp nhận hồ sơ phải ghi vào mặt sau của bản sao giấy khai sinh "Đã kiểm tra, khớp với bản chính sổ hộ khẩu và hồ sơ tuyển sinh", sau đó ký và ghi rõ họ tên. Hiệu trưởng ký và đóng dấu xác nhận. Bản sao giấy khai sinh có xác nhận này sẽ là căn cứ để ghi vào hồ sơ học tập giấy chững nhận cho học sinh sau này. Giáo viên tiếp nhận hồ sơ và Hiệu trưởng phải chịu trách nhiệm về việc kiểm tra xác nhận trên.
-  C¸c uû viªn:  Th­êng trùc hµng ngµy ph¸t ®¬n dù tuyÓn, h­íng dÉn phô huynh viÕt ®¬n,  tiÕp nhËn ®èi chiÕu hå s¬ tuyÓn sinh lËp danh s¸ch.
-  Phôc vô: H­íng dÉn phô huynh ®Õn nép hå s¬ tuyÓn sinh. Lµm c¸c viÖc theo sù ®iÒu hµnh cña chñ tÞch vµ phã chñ tÞch héi ®ång.
II. Chế độ báo cáo:
        - Nộp về phòng Giáo dục về công tác tuyển sinh theo lịch sau:
- Ngày 28/4/2022 nộp: - Danh sách hội đồng tuyển sinh (qua mạng).
                                    - Đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh (qua mạng)
- Ngày 10/5/2022: Nộp kế hoạch tuyển sinh cho PGD
- Từ ngày 13/7/2022 đến 18/7/2021 tuyển sinh theo kế hoạch được giao.
- Ngµy 19/7/2022: Báo cáo kết quả tuyển sinh. Gi tờ trình xin tuyn b xung (nếu có )
- Ngày 21-22/7/2022: Nộp báo báo nhanh về công tác tuyển sinh qua mạng) và tuyển sinh bổ sung nếu có.
- Ngày 23/7/2022: Hoàn thành cập nhật dữ liệu tuyển sinh.
- Ngày 24/7/2022: nộp báo cáo chính thức về PGD.
Trên đây là kế hoạch tuyển sinh của trường Mầm non Tam Hưng B. Kính mong được sự quan tâm giúp đỡ của các cấp lãnh đạo để nhà trường hoàn thành kế hoạch tuyển sinh năm học 2022 – 2023./.
 
Nơi nhận:
- Tổ MN – PGD;       
- UBND xã;  để b/c
- HĐ tuyển sinh;
- Lưu VP.
     HIỆU TRƯỞNG


          Nguyễn Thị Nguyệt
 

 

Tác giả: Mầm non Tam Hưng B

Nguồn tin: Trường MN Tam Hưng B

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây